7 juni 2018

Decreet bovenlokale cultuurwerking goedgekeurd

Gisteren keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de bovenlokale cultuurwerking goed. Dat decreet was noodzakelijk omdat het provinciale niveau vanaf 2018 geen taken meer kan vervullen inzake persoonsgebonden materies, waaronder cultuur. Het decreet heeft tot doel een bovenlokale cultuurwerking uit te bouwen en zo cultuurparticipatie in Vlaanderen te bevorderen en te versterken. Gisteren stemden alle partijen, behalve Groen en sp.a (onthouding) voor het decreet. Ikzelf sta er 100% achter.

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt dat het provinciale niveau vanaf 2018 geen taken meer kan vervullen inzake persoonsgebonden materies, waaronder cultuur. De Vlaamse Gemeenschap of lokale besturen namen die bevoegdheden op 1 januari 2018 over. Dat brengt een grondige wijziging van het cultuurlandschap met zich mee, zowel voor de positie van (ex-)provinciale culturele instellingen als wat de provinciale inzet en middelen voor de ondersteuning van het culturele veld betreft.

Bovenlokale cultuurwerking

Het wegvallen van het provinciale niveau voor cultuur mocht absoluut niet ten koste gaan van de diversiteit in de cultuursector en mag niet leiden tot verschraling van het landschap. Daarom ging de Vlaamse Regering op zoek naar een oplossing om de continuïteit van de door de provincies gedragen initiatieven te garanderen.
Op 16 maart 2018 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de bovenlokale cultuurwerking. Dat decreet heeft tot doel een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde bovenlokale cultuurwerking te bouwen, te stimuleren en te optimaliseren; en zo uiteindelijk ook de cultuurparticipatie in Vlaanderen te bevorderen en te versterken.

Het ontwerp van decreet verzekert een doorstart van bovenlokaal cultuurwerk. De Vlaamse Overheid wil dat bovenlokaal niveau ten volle erkennen door in te zetten op verbinding tussen culturele sectoren en disciplines en de mogelijkheid te bieden om bruggen te slaan naar andere domeinen met aandacht voor bovenlokaal maatwerk.

Drie instrumenten

Momenteel is voorzien in een overgangsperiode met een transitiereglement en een continuering van middelen. Het ontwerp van decreet biedt een antwoord op de onzekerheid voor de culturele sector vanaf 2020.

Concreet voorziet het decreet in drie grote instrumenten om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:

  • meerjarige projectsubsidies voor transversale projecten
  • de oprichting van een steunpunt bovenlokale werking
  • werkingssubsidies voor intergemeentelijke samenwerkingen (IGS)

Ik sluit me graag aan bij de woorden van Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz (Open Vld) die stelt: “Ik beschouw het als een nuttig overgangsdecreet – na rijp beraad, met goede debatten in het parlement en ook met het werkveld (…) – waarmee we voor de komende jaren gewapend zijn om een nieuw pad in te slaan dat – laten we dat niet vergeten – bijzonder opwindend zal zijn.”

Please follow and like us:
Categorieën: Vlaams Parlement

Gerelateerde artikelen

Vlaams Parlement

Vanaf nu alles op Brugge!

De verkiezingen zitten er op en de kaarten liggen op tafel. Open Vld verliest lichtjes (-0,71% in West-Vlaanderen) en zelf haalde ik bij mijn laatste nationale stembusslag de 4e meest voorkeurstemmen onder de Open Vld-opvolgers Lees verder…

Vlaams Parlement

Vlaamse Regering adviseert: “Leerplicht vanaf 5 jaar.”

Momenteel geldt in België een leerplicht voor jongeren van 6 tot 18 jaar. Er gaan steeds meer stemmen op om de leerplicht te verlagen om zo de participatie van kleuters te verbeteren. De federale overheid Lees verder…

Vlaams Parlement

Bruggeling produceert steeds minder afval

Uit de meest recente cijfers die ik bij minister van leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) opvroeg, blijkt dat de Bruggeling gemiddeld steeds minder huisvuil laat ophalen dan pakweg vijf jaar geleden. De daling geldt zowel voor Lees verder…