19 december 2017

‘Propere’ taxi’s krijgen voortaan voorrang

“Taxi bedrijven die inzetten op groene taxi’s zouden een voorkeur van standplaats moeten krijgen.” Dit was de aanzet van mijn interpellatie in de gemeenteraad van 28 juni 2016.
Ik ben blij dat het stadsbestuur mijn voorstel heeft opgenomen en hier in de toekomst werk van zal maken. Vanavond in de gemeenteraad keuren we hopelijk unaniem het voorstel om ‘propere’ taxi’s te bevoordeligen ten aanzien van vervuilende dieselwagens, goed.

Hieronder kan u mijn volledige interpellatie van de gemeenteraad van 28 juni 2016 nalezen:

Raadslid Ann Soete:
Collega’s. Ik pleit ervoor om taxibedrijven die inzetten op een milieubewust beleid eens extra te belonen. Taxi’s zijn eigenlijk continu op de baan en zodoende hebben zij een groot aandeel in geluidshinder en mobiliteitsuitstoot, vooral in de binnenstad dan. In Brugge hebben de taxibedrijven samen met de stad blijkbaar een charter ondertekend – dat hebben wij toch gezien in de pers – om in de zone 30 ook daadwerkelijk niet meer dan 30 kilometer per uur te rijden. Dit past perfect in het plaatje van de energiezuinige wagens. Ikzelf rij sedert enkele jaren weliswaar niet veel, maar als ik rij is het wel met een hybride wagen. En ik heb mogen ondervinden dat die niet alleen zuinig is maar ook quasi geluidloos rijdt, ik kan het iedereen maar aanraden. En in vele steden in het buitenland rijdt ook reeds een ruime meerderheid van de taxi’s – om niet te zeggen alle – met milieubewuste wagens. In Amsterdam, in Parijs, in Milaan enzovoort. In Milaan bijvoorbeeld heb ik eigenlijk alleen maar hybride wagens gezien vorig jaar. Ik heb niet zo erg mijn best gedaan maar ik heb geen enkele andere gezien Ik ga het merk niet noemen want dat mag hier niet waarschijnlijk (ik weet het niet) maar ik heb daar in ieder geval alleen maar hybride taxi’s gezien.
Ik wil hierbij dan ook graag aandringen bij het stadsbestuur om de taxibedrijven aan te moedigen hun wagenpark te vernieuwen naar energiezuinige- of groene wagens. Daarbij willen wij enkele voorstellen lanceren die misschien wel als stimulans kunnen dienen voor de gevraagde omschakeling.

Een voorstel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat taxibedrijven die hun bestaande wagen vervangen door een hybride- of een elektrische wagen gedurende een bepaalde periode een taksvermindering zouden krijgen. En je kan daarmee spelen, bijvoorbeeld: hoe groener uw wagen is, hoe groter de vermindering van de taks. Een taxi die volledig elektrisch rijdt of een taxi die hybride is, je kan daar een onderscheid in maken.

Taxibedrijven die inzetten op groene taxi’s zouden een voorkeur van standplaats kunnen krijgen. Met andere woorden, zij zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen of de voorkeur hebben bij de keuze tussen de standplaats ofwel op de grote markt of aan de ene- of aan de andere kant van het station – ik wil niet zeggen de voorkant of de achterkant, maar de ene of de andere kant van het station. Dus die groene taxi’s de voorkeur geven bij de keuze van de standplaats.
Standplaatsen of vergunningen die vrijkomen zouden bijvoorbeeld ook in de eerste plaats voorbehouden kunnen worden en toegekend worden aan een bedrijf met elektrische- of een hybride wagen. Er zou dan uiteraard ook een reglement moeten komen of opgemaakt worden waarin staat dat een elektrische wagen die er al is enkel door een elektrische kan vervangen worden, dus niet opnieuw door een vervuilende diesel. En misschien kan men ook de groene taxi’s laten bestickeren op de ene of andere manier en daarmee wil ik niet pleiten voor platte reclame maar wel voor een bepaalde bestickering zodanig dat de mensen wel degelijk het verschil zien tussen een groene wagen en een meer vervuilende wagen. Op die manier kunnen zowel particulieren die een taxi willen nemen als bedrijven specifiek kiezen voor dit groene bedrijf. Iedereen kan dat opmerken en het kan gebeuren zonder enige vorm van reclame.

En waarom zou de stad hier niet in meegaan en jaarlijks een budget vrijmaken voor de uitbouw van een netwerk met elektrische oplaadpalen. Want uiteraard kan ook de stad hierin meegaan en het goede voorbeeld geven en bij vervanging van het eigen wagenpark ook uitsluitend groene wagens gaan aanschaffen. Want in de toekomst zal elektrische-, hybride- of groene mobiliteit een sterk groeiende- en cruciale rol spelen in een koolstofarme samenleving. En ik denk dat het dit toch is waar wij allemaal naartoe willen.

Mijn vraag aan het college luidt dus als volgt: is het stadsbestuur van plan om in de nabije toekomst stimuli in te voeren bij het taxivervoer. Dat kan kaderen in jullie fameuze klimaatplan. En ik wil hier eigenlijk nog een voetnoot aan toevoegen. In mijn zoektocht bij het opmaken van mijn interpellatie heb ik in Amsterdam een taxibedrijf gevonden dat uitsluitend met elektrische wagens rijdt, en dus inzet op duurzame economie. Zij bieden ook – en dit is dan een ander aspect van die duurzame economie – enkel maar vaste contracten voor onbepaalde tijd aan, aan de werknemers. Hun filosofie is hierin de volgende: duurzame relaties met medewerkers leiden tot de beste resultaten. Zij geven ook de voorkeur aan oudere, langdurige werklozen, zij zoeken naar die mensen. Zij doen uiteraard een assessment en zo krijgen deze oudere, langdurige werkmensen die opnieuw een baan krijgen een perspectief om ergens voor een lange termijn echt van dienst te kunnen zijn.
Ik hoop mevrouw de schepen dat u onze suggesties meeneemt en ik dank u alvast als u daar iets zou kunnen van realiseren.

Schepen Hilde Decleer:
Voorzitter, collega’s. Ik denk dat wij de meest groene taxi daarnet goedgekeurd hebben, namelijk de fietstaxi. Alle gekheid op een stokje: ik juich de groene taxi’s uiteraard toe en bij uitbreiding ook de groene wagens zowel bij de stad als bij derden. Om die reden hebben wij voor het wagenpark van de stad reeds 23 wagens op aardgas en 2 wagens op elektriciteit aangekocht. Wij zijn van oordeel dat wagens op aardgas minstens even interessant zijn omdat de uitstoot minder impact heeft op het milieu, er worden geen accijnzen op geheven (wel btw) en het rijplezier is identiek als bij een klassieke benzinewagen. De meerprijs bij aankoop is snel teruggewonnen door de lagere brandstofkost. Een wagen op aardgas is polyvalent inzetbaar en er is geen verlies van binnenruimte, terwijl elektrische- en hybride wagens meestal niet mogen slepen. Dat is belangrijk voor onze technische diensten, voor de grote wagens dan.

Op 18 mei 2016 organiseerde onze dienst economie een vergadering met de taxi-exploitanten en gastsprekers, namelijk de Bond beter Leefmilieu en de firma The New Drive die hun proefproject rond elektrische taxi’s wilden voorstellen aan de Brugse taxibedrijven. Wij merkten met die vergadering dat het een project is die niet op korte termijn gerealiseerd kan worden in Brugge. Niet enkel de financiële moeilijkheden namelijk de kostprijs van de wagen zijn een realiteit maar ook de technische aspecten vormen volgens de taxichauffeurs een probleem. Een taxirit van Brugge naar Zaventem heen en terug is minimum 230 kilometer, naar Parijs 600 kilometer. Als een batterij maar 450 kilometer kan rijden vooraleer die wordt opgeladen betekent dit dat je geen dag kan rijden zonder je batterij op te laden. Om die reden is het begrijpelijk dat de eerste groene taxi in het project een taxi-exploitant uit de stad Leuven betreft omdat de afstand naar de luchthaven daar veel kleiner is en het risico kleiner is om met een lege batterij te vallen. Ook in Brussel stimuleert men de elektrische taxi’s door voorrang te geven bij het verlenen van een nieuwe vergunning maar daar zijn de ritten ook veel korter gelet op hun ligging. Indien het stadsbestuur de aankoop van elektrische taxivoertuigen wil stimuleren moeten er dus eerst extra taxistandplaatsen op de openbare weg worden ingericht met laadpunten. Het is dus nu nog voorbarig om te stellen dat er geen taks of minder taks zal moeten worden betaald omdat eerst de nodige infrastructuur moet aanwezig zijn, niet enkel in Brugge maar op alle plaatsen, toch de hoofdplaatsen, waar ze naar toe rijden. Er is hier een taak weggelegd voor de ministers van mobiliteit. Wanneer dit in orde is dan kunnen wij zien of er nog maatregelen nodig zijn om de sector te stimuleren want de prijzen van de elektrische wagens kunnen tegen dan al veel gezakt zijn en misschien is dan geen subsidiëring meer nodig – we willen niet belanden in een situatie zoals met de zonnepanelen.
Ik geef het woord aan mijn collega voor verdere informatie.

Schepen Mieke Hoste:
Goede avond mevrouw, geacht raadslid, beste Ann. In het klimaatplan is niets expliciet opgenomen over groene taxi’s wel over het promoten van deelauto’s en het plaatsen van elektrische laadpalen ter hoogte van deelautoparkings. Wat de laadpunten betreft kan ik u meedelen dat de Vlaamse netbeheerder sinds 13 april 2016 een nieuwe openbare dienstverplichting toevertrouwd gekregen heeft, namelijk het uitrollen van elektrische laadpalen. Deze verplichting bestaat uit de opmaak van een situeringsplan, de aanbesteding, de plaatsing, het onderhoud en de commerciële uitbating van maximum 7.000 bijkomende laadpunten. De oprichting van een gezamenlijke databank en de verwerking van de melding in verband met de laadpalen horen daar ook bij. De uitrol van die basisinfrastructuur voor de periode 2016-2017 houdt volgens het huidig situeringsplan in dat er in totaal 61 publieke laadpalen op het grondgebied van Brugge voorzien worden voor eind 2020, waarvan 17 publieke laadpalen voor de periode 2016-2017. Voor de plaatsing, aansluiting en uitbating van deze palen kan stad Brugge beroep doen op de aanbesteding en diensten via Eandis. Daarnaast kunnen in Vlaanderen tot eind 2020 laadpunten geplaatst worden binnen het concept ‘Paal volgt Wagen’. Dit houdt in dat burgers die geen privaat oplaadpunt kunnen plaatsen omdat ze geen garage hebben of geen oprit, en waar geen publieke laadinfrastructuur is, een oplaadpaal kunnen aanvragen.

Raadslid Ann Soete:
Ik dank u beiden voor uw antwoord. Maar u hebt niet goed geluisterd. Ik spreek niet alleen over elektrische wagens en ik spreek ook niet over bijkomende plaatsen – misschien, maar niet noodzakelijk. Ik spreek gewoon over stimuli geven aan een taxibedrijf dat zij hun bestaande wagen zouden vervangen door een elektrische- of een hybride wagen. Ik nodig u allebei uit om eens mee te rijden met mij, u mag zelfs eens met mijn auto rijden: dan ga je weten wat een hybride wagen is. En, mevrouw de schepen: in Milaan waren het allemaal Toyota Prius wagens. Die kosten niet zo ontzettend veel en die hebben een grote koffer, die kunnen perfect dienen om in de binnenstad mensen van het station naar hun hotel of weet ik veel wat te rijden. Ik spreek niet alleen over de afstand van hier naar Zaventem, de meeste taxi’s rijden hier gewoon in het rond. Maar elektrische taxi’s kunnen dat aan. En dan nog? Stel dat dan van de taxi’s die naar Zaventem rijden er een zegt: “Oei, sorry, mijn batterij is halfvol, ik kan niet,” wel, neem dan de volgende. Dat is toch allemaal zo moeilijk niet! Je maakt er precies een staatszaak van.

U ook, mevrouw de schepen, over die laadpalen. Dat kan toch allemaal zo moeilijk niet zijn? Met een beetje goede wil kun je zelf de eerste groene taxistad van Vlaanderen of van België worden. Maar jullie zitten te doen of het iets onoverkomelijks is. Die auto’s zijn niet meer zo duur. Lees eens de reacties van de taxibedrijven in andere steden of in het buitenland die zowel met een elektrische wagen, uitsluitend elektrisch, als met een hybride wagen rijden. Van mij moet het niet, ik doe alleen maar een voorstel, maar doe tenminste een poging. Het is zo met alles hier in de stad, het is allemaal zo onoverkomelijk. U spreekt over gasauto’s, ik spreek hier niet over gasauto’s, ik spreek over het wagenpark van de stad. Als de mogelijkheid er is, als er een wagen moet vervangen worden, denk er dan tenminste aan of neem dan het initiatief om een groene wagen te nemen. Het gaat hier niet over gas, gas bestaat al van in de eeuwigheid amen, maar het gaat hier over elektrische- en hybride auto’s. Daar gaat het om.

Please follow and like us:
Categorieën: Gemeenteraad Brugge

Gerelateerde artikelen

Gemeenteraad Brugge

Stad geeft nieuwe invulling aan Brugse winter

Deze namiddag heeft het stadsbestuur toelichting gegeven bij haar nieuwe plannen omtrent de ‘Wintermarkt’ van dit najaar en bij het referentiekader ‘Winterkompas’ dat ze lanceert. We kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en geven daarbij geen Lees verder…

Gemeenteraad Brugge

Site Garenmarkt uitgebouwd tot volwaardige museum- en kunstsite

Het stadsbestuur nam afgelopen vrijdag de beslissing om over te gaan tot een ruil van gronden met het Sint-Andreasinstituut Brugge. Door die ruil worden een aantal doelstellingen van beide gerealiseerd en worden meteen 18 beleidspunten Lees verder…

Gemeenteraad Brugge

Gevleugeld zebrapad krijgt gemengde reacties

Sinds augustus 2018 is er in de Gistelsesteenweg, ter hoogte van Basisschool Zandstraat, een proefopstelling met een ‘gevleugeld zebrapad’. Zo’n zebrapad is drie keer zo breed als een regulier zebrapad en is vooral bedoeld om dodehoekongevallen Lees verder…